Taisyklės

  1. Parduociau.lt veikla ir veiklos Taisyklės:

 

1.1  Šiomis dalyvavimo interneto svetainėje adresu www.parduociau.lt Taisyklėmis nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje www.parduociau.lt ir jų peržiūros sąlygos bei parduociau.lt veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems parduociau.lt veiklos dalyviams.

1.2  Veiklos dalyvis išreiškia savo sutikimą su parduociau.lt Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Interneto svetaine www.parduociau.lt. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti parduociau.lt veiklos dalyviais.

1.3  Parduociau.lt veikla yra techninių priemonių, skirtų talpinti ir peržiūrėti skelbimus internete suteikimas. Parduociau.lt veiklos dalyvis yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą svetainėje.

1.4  Parduociau.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles veiklos dalyvis toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš veiklos dalyvio sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

1.5  Parduociau.lt taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas veiklos dalyvio.

 

  1. Bendrosios sąlygos:

 

 2.1 Parduociau.lt suteikia veiklos dalyviams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje veiklos dalyviai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2 Parduociau.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Parduociau.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3 Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma parduociau.lt pasiūlymu sudaryti sandorį.

2.4 Visi pranešimai ir informacija tarp veiklos dalyvio ir parduociau.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.5 Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso parduociau.lt arba parduociau.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.6 Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę veiklos dalyvis neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda parduociau.lt šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:
2.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
2.6.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;
2.6.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

 

  1. Veiklos dalyvio teisės ir pareigos:

 

3.1. Veiklos dalyvis įsipareigoja:
3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą;
3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas);
3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine veiklos dalyvio pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – veiklos dalyvio informacija):
3.1.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
3.1.4.2. nesiūlo įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
3.1.4.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
3.1.4.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
3.1.4.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
3.1.4.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti veiklos dalyvių kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą veiklos dalyviui ar jo turtui, trukdyti veiklos dalyviui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir veiklos dalyvio kompiuteriu;
3.1.4.7. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su parduociau.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.
3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;
3.1.6. saugoti veiklos dalyvio prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos veiklos dalyvis įgaliojo atstovauti veiklos dalyvį naudojantis Paslaugomis;
3.1.7. nedelsdamas pranešti parduociau.lt apie bet kokius veiklos dalyvio pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;
3.1.8. nedelsdamas el.paštu pranešti parduociau.lt, jei veiklos dalyvio vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
3.1.9. neskelbti Svetainėje Skelbimų, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės daugiau nei vieną kartą;
3.1.10. skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;
3.1.11. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;
3.1.12. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;
3.1.13. neskelbti Skelbimų, kuriuose siūloma daugiau nei vienas nekilnojamojo turto objektas;
3.1.14. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamos nuotraukos atspindi skelbimų tekste reklamuojamus objektus.
3.1.15. nepublikuoti reklamų, logotipų, maketų vietoj objekto nuotraukos "Nekilnojamojo turto" skelbimų kategorijoje.

3.1.16. Patalpindamas skelbimą, veiklos dalyvis patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga veiklos dalyvis patvirtina, kad jis/ji:
3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1-3.1.16 punktuose;
3.2.3. supranta, kad veiklos dalyviui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
3.2.4. supranta ir sutinka, kad veiklos dalyviui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp veiklos dalyvio ir parduociau.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
3.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais veiklos dalyviui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o parduociau.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
3.2.6. supranta ir sutinka, kad parduociau.lt tvarkytų ir valdytų veiklos dalyvio asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.6 punktuose, veiklos dalyviai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.3.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.3.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

 

  1. Atsakomybės apribojimas:


4.1 Parduociau.lt tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų, komentarų) patalpinimui interneto svetainėje. Parduociau.lt nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
4.2 Parduociau.lt atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į parduociau.lt duomenų bazę, jei tik Skelbimas atitinka Taisyklių reikalavimus.
4.3 Parduociau.lt neatsako už Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikimą tikrovei.
4.4 Parduociau.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
4.5 Parduociau.lt negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš parduociau.lt duomenų bazės parduociau.lt veiklos dalyvio nustatytą dieną.
4.6 Parduociau.lt neatsako dėl parduociau.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių parduociau.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti parduociau.lt veiklos.
4.7 Parduociau.lt neatsako už komentarų, esančių Skelbimuose, turinį.

 

  1. Privatumo apsauga:

 

5.1 Naudodamiesi interneto svetainės parduociau.lt paslaugomis , Jūs duodate sutikimą informacijos rinkimui ir panaudojimui, pagal žemiau paminėtas sąlygas:

5.2 Veiklos dalyvis sutinka ir pripažįsta, kad Jis pateikia skelbimo ar asmeninę informaciją Interneto Svetainėje savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti Interneto Svetainėje, veiklos dalyviai ir parduociau.lt administratoriai galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad Jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Interneto Svetainės duomenų bazėje.

5.3 Veiklos dalyvis sutinka, kad Interneto Svetainės duomenų bazėje būtų kaupiami Jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas statistikos tikslais.

5.4 Informacija apie veiklos dalyvio lankomumą Interneto Svetainėje renkama tik siekiant pagerinti informacijos ir paslaugų pateikimą Interneto Svetainės duomenų bazėje.

5.5 Parduociau.lt garantruoja, kad informacija iš Interneto Svetainės duomenų bazės reklamos tikslais nebus perduota kitoms organizacijoms, bei tretiesiems asmenims.

5.6 Parduociau.lt neatsako už veiklos dalyviu asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas patenkate per mūsų Interneto Svetainėje esančias nuorodas.

5.7 Veiklos dalyvis sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – veiklos dalyvių poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.

5.8 Šios Privalumo apsaugos sąlygos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Interneto Svetainėje.

 

  1. Autorinės teisės:


6.1 Parduociau.lt yra visų teisių į interneto svetainės adresu www.parduociau.lt turinį bei parduociau.lt duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu www.parduociau.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško parduociau.lt leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų atžvilgiu.
6.2 Veiklos dalyvis sutinka, kad parduociau.lt turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės veiklos dalyvio informacijos. Nei parduociau.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ar kitą veiklos dalyvio publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti veiklos dalyviui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

  1. Baigiamosios nuostatos:

 

7.1 Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2 Visi tarp parduociau.lt ir veiklos dalyvio kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal parduociau.lt buveinės vietą.
7.3 Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai veiklos dalyvis patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp veiklos dalyvio ir parduociau.lt laiką.